Skip to main content

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji wartości wyrażonych w konstytucyjnych zasadach prawa, w tym zwłaszcza państwa prawnego i zasadach zeń związanych oraz sprawiedliwości społecznej, a także w zasadach demokracji, równoważenia i trójpodziału władz publicznych, Rzeczpospolitej Polskiej jako dobra wspólnego oraz pomocniczości;
  2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i obywatela zakotwiczonych w standardach międzynarodowych ;
  3. działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji zasad wypływających z dorobku państw europejskiej kultury prawnej, w tym zasady prawa do sądu;
  4. wyrażanie poglądów środowiska prawniczego w kwestiach dotyczących tego środowiska;
  5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia;
  6. rozwijanie współpracy między organizacjami prawników;
  7. dążenie do integracji środowiska prawniczego w Polsce;
  8. dbanie o przestrzeganie konstytucyjnych i ustawowych zasad etycznych i prawnych wykonywania zawodów prawniczych w sposób pozwalający na zapewnienie obywatelom prawa do sprawiedliwego procesu sądowego;
  9. upowszechnianie wiedzy o roli poszczególnych zawodów prawniczych w Polsce;
  10. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa.