Skip to main content
  1. podejmujemy działania na rzecz ochrony i promocji wartości wyrażonych w konstytucyjnych zasadach prawa, w tym zwłaszcza państwa prawnego i zasadach zeń związanych oraz sprawiedliwości społecznej, a także w zasadach demokracji, równoważenia i trójpodziału władz publicznych, Rzeczpospolitej Polskiej jako dobra wspólnego oraz pomocniczości;
  2. upowszechniamy i chronimy wolności i prawa człowieka i obywatela zakotwiczonych w standardach międzynarodowych ;
  3. działamy na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji zasad wypływających z dorobku państw europejskiej kultury prawnej, w tym zasady prawa do sądu;
  4. wyrażamy poglądy środowiska prawniczego w kwestiach dotyczących tego środowiska;
  5. podnosimy kwalifikacje zawodowe członków Stowarzyszenia;
  6. rozwijamy współpracę między organizacjami prawników;
  7. dążymy do integracji środowiska prawniczego w Polsce;
  8. dbamy o przestrzeganie konstytucyjnych i ustawowych zasad etycznych i prawnych wykonywania zawodów prawniczych w sposób pozwalający na zapewnienie obywatelom prawa do sprawiedliwego procesu sądowego;
  9. upowszechniamy wiedzę o roli poszczególnych zawodów prawniczych w Polsce;
  10. rozwijamy świadomość i kulturę prawną społeczeństwa.