Skip to main content

KOMUNIKAT Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Powrót

Czas czytania 4 minuty

Data wpisu: 22.04.2024

w związku z tekstem autorstwa Mariusza Jałoszewskiego, zamieszczonym dnia 19 kwietnia 2024 r.
na portalu OKO. press pod tytułem „Schab znowu ściga niezależnych sędziów. Robi dyscyplinarkę
sędzi Barańskiej – Małuszek z Iustitii”.

Respektując prawo do swobody wypowiedzi – także tych przedstawicieli środowiska
dziennikarskiego, dla których brak jakiejkolwiek próby weryfikacji tez poddanych publikacji jest
w moim przekonaniu świadectwem braku ich elementarnej rzetelności zawodowej, dostrzegam pilną
konieczność odniesienia się do jaskrawo fałszywych informacji zawartych we wskazanym na wstępie
tekście. Wykazanie fałszu będącego osnową tej publikacji, godzącego w czynności urzędowe
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wymagane jest wszak przez interes
publiczny. Zważywszy przy tym, że autor tekstu – Mariusz Jałoszewski szereg lat koncentruje swój
wysiłek zawodowy na zagadnieniach wymiaru sprawiedliwości,wyrażam stanowisko, iż sprzeczność
jego twierdzeń ze stanem rzeczywistym prowadzić musi do wniosku, że intencją publicysty
o tak znacznej wiedzy tematycznej, było wprowadzenie opinii publicznej w błąd, a więc posłużenie
się kłamstwem.

Oczywistym fałszem jest więc, że Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
wszczął przeciw sędzi Olimpii Barańskiej – Małuszek postępowanie dyscyplinarne „za apel
do ministra o dymisję prezesa jej sądu Jarosława Dudzicza”. Nie budzi mojej wątpliwości,
iż pan Mariusz Jałoszewski, publikując kwestionowany tekst wiedział doskonale, że sędzia
Olimpia Barańska-Małuszek nie otrzymała zarzutu przewinienia dyscyplinarnego, co wyklucza
wiarygodność twierdzenia, że jest ona osobą „ściganą”, bądź toczy się przeciw niej postępowanie
dyscyplinarne. Znamienne, że dysponowanie wiedzą w tym zakresie potwierdza sam autor
wskazując, że nie wydano wobec sędzi Olimpii Barańskiej–Małuszek postanowienia
o przedstawieniu zarzutu przewinienia dyscyplinarnego. Posłużenie się powyższą manipulacją
w celu, który oceniam jako dążenie do publicznego zdeprecjonowania działań Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wynikać mogło wyłącznie z przeświadczenia
dziennikarza, że odbiorca tekstu nie dysponuje wiedzą o unormowaniach prawnych, będącą udziałem
autora.

Dlatego też uznaję za konieczne odwołanie się do przepisu art. 114 § 1 ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (dalej u.s.p.), w myśl którego obowiązkiem rzecznika
dyscyplinarnego jest podjęcie czynności wyjaśniających (niebędących postępowaniem
dyscyplinarnym przeciw sędziemu) m. in. na żądanie prezesa sądu okręgowego. Z żądaniem takim
wystąpił do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Prezes Sądu Okręgowego

w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie z dnia 8 lutego 2024 roku. Skierowanie do sędzi Olimpii
Barańskiej – Małuszek pisma z dnia 3 kwietnia 2024 r., o którym mowa w publikacji z 19 kwietnia
br. było więc oczywistym następstwem wystąpienia Prezesa tego Sądu, a Rzecznik Dyscyplinarny,
odstępując od wyjaśnienia sprawy naruszyłby przepis art. 114 § 2 u.s.p. Nie ulega przy tym
wątpliwości, że umożliwienie sędziemu zajęcia stanowiska dotyczącego negatywnych dla niego
argumentów prezesa sądu leży w oczywistym interesie sędziego.

Nie zamierzając polemizować z tezą publicysty, że Olimpia Barańska – Małuszek jest sędzią
„niezależnym”, albowiem co do zasady ów wiodący atrybut służby sędziowskiej pozostawić należy
ocenie uczestników postępowań, prowadzonych przez zainteresowaną, dostrzegam celowość
wskazania, że Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim uzasadnił swe żądanie podjęcia
czynności wyjaśniających względem SSR O. Barańskiej–Małuszek m. in. jej stwierdzeniami
w mediach społecznościowych, które ocenił jako obelżywe – naruszające jego godność zawodową
i osobistą, co naruszać ma wymóg § 23 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.

SSA Piotr Schab