Skip to main content

Uchwała z dnia 15 czerwca 2024 r. Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 18.06.2024

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski zwraca się z apelem do Ministra
Sprawiedliwości Adama Bodnara o podjęcie działań zmierzających do podwyższenia
wynagrodzeń pracowników Wymiaru Sprawiedliwości i innych jednostek podległych
Ministerstwu Sprawiedliwości. Obecnie znacząca większość młodych stażem
pracowników sądów i prokuratur uzyskuje wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia
minimalnego. Z przykrością stwierdzamy, iż obecne kierownictwo Ministerstwa
Sprawiedliwości nie podejmuje jakichkolwiek działań zmierzających do poprawy
statusu majątkowego pracowników

Wymiaru Sprawiedliwości, co skutkuje nie tylko
brakiem zainteresowania podjęciem pracy przez młode i wykształcone osoby w
organach Wymiaru Sprawiedliwości, ale wręcz grozi odpływem
wysokokwalifikowanych pracowników. W aktualne działania kierownictwa
Ministerstwa Sprawiedliwości wpisuje się doskonale prawodawstwo płacowe w postaci
wydanego ostatnio rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2024 r. (Dz.
U. z 2024r. poz. 714) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu
urzędniczego. Powyższa regulacja kształtuje i utrwala dolną granicę wynagrodzeń na
poziomie minimalnym, co w istocie pozbawia perspektyw uzyskania w najbliższej
przyszłości realnych podwyżek płac przez znaczącą grupę pracowników.


Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski z niepokojem obserwuje lekceważenie kadry
urzędniczej Sądów i Prokuratury, przez obecne władze polityczne Ministerstwa
Sprawiedliwości. W pełni popiera postulaty pracowników Sądów i Prokuratury,
reprezentowanych przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Krajowy Niezależny
Samorządowy Związek Zawodowy “Ad Rem”, Krajową Radę Związku Zawodowego
Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości
Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie:

 1. wprowadzenia rozwiązań systemowych dotyczących zasad wynagradzania
  (w tym zasad awansowania),
 2. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w 2025 roku nie mniej niż o 15%,
 3. niezależnie od punktu 2, zrealizowania postulatu strony społecznej z 2023 roku
  dotyczącego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 24%,
 4. pozyskania dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem
  na niwelowanie dysproporcji płacowych na tych samych stanowiskach
  w obrębie danego sądu, okręgu i apelacji, a także pomiędzy poszczególnymi
  apelacjami.

Ponadto apelujemy o pilne spotkanie Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami
środowisk pracowników Sądów i Prokuratur. Deklarujemy ze strony Stowarzyszenia
wszelką pomoc prawną i wsparcie w prowadzonych działaniach w kierunku uzyskania
godziwego wynagrodzenia w zamian za ciężką i oddaną pracę.