Skip to main content

Uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka

Powrót

Czas czytania 3 minuty

Data wpisu: 05.06.2020

Czerwiec rozpoczynamy Dniem Dziecka, to organ władzy państwowej, który od 1997 roku, czyli od daty wprowadzenia nowej konstytucji chroni dobra najmłodszych obywateli. 

Jakie uprawnienia przyznaje Rzecznikowi specjalnie dedykowana jemu ustawa? 

Zgodnie z art. 10 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 

1. Rzecznik może:

1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu;

2) żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, także do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Dziecka;

2a) zgłosić udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych na podstawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawach skargi konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka oraz brać udział w tych postępowaniach;

2b) występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw dziecka;

2c) wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz wziąć udział w toczącym się już postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi;

3a) wziąć udział w toczącym się już postępowaniu w sprawach nieletnich – na prawach przysługujących prokuratorowi;

4) żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa;

5) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;

6) wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

7) zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie ekspertyz i opinii.

Konkludując powyższe, można zauważyć, że organ ten ma szerokie uprawnienia, dzięki którym może skutecznie dbać o ochronę praw najmłodszych obywateli. 

W związku z zablokowaniem powyższych uprawnień Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie sędziów, którzy odmówili dostępu do akt sprawy, zgłoszonej do Rzecznika z prośbą o interwencję. 

Zastanawiające jest to czy ta sytuacja pokazuje daleką ignorancję sędziów, nie znajomość przepisów czy pozornie wysoką dbałość o ochronę danych osobowych?

Pewne jest to, że organy państwa powinny ze sobą ściśle współpracować dla dobra obywateli, niestety ostatnimi czasy między organami dochodzi do konfliktów, które uniemożliwiają skuteczną ochronę obywateli.

Więcej informacji w konfliktowych sprawach z udziałem PRD poniżej👇

https://niezalezna.pl/333374-niebezpieczny-precedens-godzacy-w-ustroj-panstwa-rzecznik-praw-dziecka-zada-ukarania-sedziow