Skip to main content

Komunikat stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” w sprawie bezprawnego zawieszenia przez Ministra Sprawiedliwości prezesa i  wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz zamiaru ich odwołania

Powrót

Czas czytania 3 minuty

Data wpisu: 15.01.2024

W dniu dzisiejszym Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar dopuścił się kolejnego aktu bezprawia, zawieszając bez powodu prezesa i wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Gest ten, pomimo pozorów zasadności, w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z troską o należyte zarządzanie sądem, a stanowi jedynie czyniony rękami polityka zamach na niezależność sądów i niezawisłość sędziów, którzy podjęli trud przywrócenia tego sądu do pełnej sprawności orzeczniczej. Zawarta w oświadczeniu Adama Bodnara sugestia, że prezes sądu apelacyjnego niezgodnie z prawdą przedstawił okoliczności napaści na niego, której dopuściło się kilku sędziów tego sądu 13 grudnia ub. roku, jest wysoce obraźliwa i godzi w jego dobra osobiste. Stowarzyszenie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec takich działań, opartych na pomówieniach i siejących niezgodę w wymiarze sprawiedliwości. Apelujemy o wsparcie dla podobnych niezależnych sędziów, walczących o normalność w sądach w konfrontacji z odzyskującą chwilowo władzę grupą uzurpatorów, którzy uznali poznańskie sądy jako swój folwark.
 
Jednocześnie Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” zwraca uwagę, że bezpośrednio po  zawieszeniu kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu odbyło się w nadzwyczajnym pośpiechu Kolegium Sądu Apelacyjnego. Kolegium, wbrew twierdzeniom nominata Ministra Sprawiedliwości Przemysława Grajzera nie wyraziło jednak zgody na odwołanie przez Ministra Sprawiedliwości prezesa tegoż sądu Mateusza Bartoszka i wiceprezesa Sylwii Dembskiej. Uzasadnia to jednoznacznie treść art. 28 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o  ustroju sądów powszechnych. Wynika z niego że rolą tak wyznaczonego sędziego nominata Ministra Sprawiedliwości jest bowiem jedynie zarządzanie sądem w okresie zawieszenia jego prezesa, w tym w  razie potrzeby wyznaczenie terminu kolegium sądu. Nominat ten nie staje się jednak, z braku podstawy prawnej, członkiem tego organu. Albowiem skład kolegium wyznaczają wprost wyżej powołane przepisy. Tym samym wniosek o udzielenie Ministrowi Sprawiedliwości zgody na  odwołanie prezesa i wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nie uzyskał z tych powodów wymaganej większości, skoro z trzech zasiadających w kolegium prezesów sądów okręgowych jeden głosował za, a dwóch było przeciwnych uwzględnieniu wniosku. Skutek tego jest oczywisty. W  świetle obowiązującego prawa Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar musi zwrócić się do Krajowej Rady Sądownictwa o uzyskanie zgody na odwołanie prezesa Mateusza Bartoszka i wiceprezes Sylwii Dembskiej.


Ostrzegamy, że ewentualne uznanie przez Ministra Sprawiedliwości, że w dniu dzisiejszym uzyskał on zgodę kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na dokonanie czystki kadrowej w  kierownictwie tego sądu i odwołanie ww. osób z zajmowanych stanowisk, będzie bezprawne i  podlegać będzie stosownej ocenie prawnej, w tym prawnokarnej. Co jednak istotniejsze, działanie Ministra Sprawiedliwości doprowadzi do chaosu organizacyjnego w apelacji poznańskiej, z oczywistą szkodą także dla obywateli załatwiających swoje istotne życiowo sprawy.


Apelujemy o rozsądek i zaniechanie dalszych prób kolejnego dzielenia sędziów na lepszych i gorszych, legalnych i nielegalnych oraz jakichkolwiek zamachów na porządek konstytucyjny w tym na Prokuratora Krajowego i inne organy Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawnicy dla Polski