Skip to main content

Stanowisko Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” nr 3 w sprawie oceny prawnej działań nowego rządu.

Powrót

Czas czytania 4 minuty

Data wpisu: 14.01.2024

Minął miesiąc od powołania nowego rządu. Zazwyczaj byłby to zbyt krótki okres, by oceniać jego działalność na płaszczyźnie prawnej, jednak zakres, skala i tempo bezprawnych działań podejmowanych pod szyldem „przywracania praworządności w Polsce” obliguje nas do oceny już teraz.

Na naszych oczach dokonuje się zamach na konstytucję, jako na fundament państwa prawa, Rzeczypospolita Polska. Odnotowano szereg naruszeń obowiązującego prawa przez różnych funkcjonariuszy Rady Ministrów oraz nadzorowane przez nich służby.

Tylko bardziej jaskrawe, to:

  • Planowana przez ministra sprawiedliwości zmiana (projekt z dnia 14 grudnia 2023) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych naruszająca zasadę niezawisłości sędziów i nieusuwalności sędziów;

  • Wystosowanie pisma z dnia 13 grudnia 2023 r. ministra sprawiedliwości do sędziów koordynatorów stanowiące instrukcję co do treści orzeczeń pożądanych przez rząd;

  • Atak siłowy i przejęcie mediów publicznych poprzez wadliwe powołanie nowych rad nadzorczych oraz dokonanie pozornej likwidacji tych jednostek;

  • Niezastosowanie się do prawa łaski Prezydenta wobec posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika;

  • Działania marszałka Sejmu i prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych związane z ustalaniem składu Sądu Najwyższego rozpoznającego sprawę wygaśnięcia mandatów  posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika;

  • Próba odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego bez zgody Prezydenta; bezprawne odwołanie prokuratorów z Krajowej Rady Prokuratorów; próba przystąpienia Polski do struktur Prokuratury Europejskiej bez koniecznej zgody wyrażonej w formie ustawy, jako aktu oddającego część kompetencji Państwa w ręce struktur międzynarodowych;

  • Odwołanie z delegacji do Krajowej Rady Sądownictwa sędziów, co uniemożliwia działanie konstytucyjnego organu, zapowiedzi kwestionowanie statusu części sędziów Trybunału Konstytucyjnego i unieważniania wydanych przez niego orzeczeń;

  • Uchwała Sejmu z 20 grudnia 2023 r. wzywająca członków KRS do niezwłocznego zaprzestania działalności w tym organie;

  • Zapowiedzi „zamrożenia KRS” przez wiceminister Marię Ejchart w „Faktach po Faktach” w TVN24 w dniu 27.12.2023 r.

Działania te prowadzą do całkowitej utraty zaufania obywateli do Państwa, obowiązującego w nim prawa orazinstytucji państwa. Niebezpiecznie kruszy się spoiwo łączące obywateli Polski i gwarantujące suwerenność naszego kraju. W jej miejsce powstała anarchia prawna – dowolne interpretacje prawa w oparciu o przygotowane na zamówienie polityczne opinie, próby delegalizacji organów państwa, w tym organów konstytucyjnych i wykorzystywanie przemocy w przejmowaniu instytucji Państwa. 

Ostrzegamy, że działanie nowego rządu zmierza bezpośrednio do niedemokratycznego zdominowania Państwa, przy zapewnieniu sobie bezpieczeństwa medialnego i prawnego przez jedną opcję polityczną. Nie zgadzamy się na autorytaryzm ideologicznie wrogi polskim tradycjom kulturowym, religijnym i historycznym. Żądamy zapewnienia społeczeństwu rzetelnej informacji o działalności organów państwa oraz niezależnego działania organów ochrony prawnej, które nie mogą być na niczyich usługach, ale muszą działać dla pożytku wspólnego.

Zauważamy, że działania rządu są preludium do poddania naszego Państwa, wbrew głosowi społeczeństwa wyrażonemu w referendum i procedurom zawartym w Konstytucji RP, regulacjom i organom międzynarodowym. Obserwujemy działania rządu ukierunkowane na przystąpienie do traktatu pandemicznego oddającego całkowite zarządzanie niektórymi procedurami ochrony zdrowia WHO, zmianę traktatów Unii Europejskiej polegającymi na eliminacji zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w wielu obszarach, odebranie państwom prawa veta w takich sprawach jak polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna i obronna i przesunięciu wielu kluczowych kompetencji państw narodowych na poziom Unii, wprowadzeniu bez zmiany Konstytucji waluty Euro, zgodzie na przyjęcie setek tysięcy emigrantów ekonomicznych z krajów obcych nam kulturowo, czy kontynuowaniu polityki klimatycznej wprowadzającej regulacje, ograniczenia i koszty, które doprowadzą nieuchronnie do drastycznego zubożenia naszego społeczeństwa.

Apelujemy do wszystkich obywateli, organizacji społecznych i zawodowych, szczególnie zaś do wszystkich prawników, którym leży na sercu przyszłość naszego Państwa, o przeciwstawienie się w każdy możliwy sposób zamachom na porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.